Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Na ratunek torfowisku

Na ratunek torfowisku

Torfowiska są niezwykle cennymi podmokłymi siedliskami, powstałymi wskutek akumulacji osadów organicznych. Zdecydowana większość polskich torfowisk zlokalizowana jest w północnej części kraju, w terenach górskich występują stosunkowo nielicznie.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa znajduje się torfowisko wysokie, zlokalizowane w masywie góry Łopień. Zostało ono objęte ochroną w ramach obszaru sieci Natura 2000 o nazwie PLH 120078 Uroczysko Łopień. Jest to jedno z najbardziej cennych przyrodniczo miejsc w Beskidzie Wyspowym, na obszarze którego można spotkać rzadkie i chronione rośliny. Z uwagi na swój unikalny charakter jest ono otaczane przez limanowskich leśników szczególną opieką.

W ostatnich latach zaobserwowano niekorzystne zmiany zachodzące na obszarze torfowiska. Obniżył się poziom wód, a powierzchnia torfowiska zaczęła intensywnie zarastać krzewiastymi wierzbami. Aby powstrzymać niekorzystne procesy i zachować torfowisko dla przyszłych pokoleń, Nadleśnictwo Limanowa podjęło konkretne działania. Od 2017 Nadleśnictwo uczestniczy w „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". Projekt ten ma na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dzięki środkom unijnym, pozyskanym w ramach tego projektu, na terenie torfowiska udało się zrealizować następujące działania:

• w 2018 roku usunięto ekspansywne wierzby. Zostały one ścięte, a następnie wyniesione poza obszar torfowiska i pozostawione do naturalnego rozkładu.

• w 2020 roku wykonano przetamowanie rynny erozyjnej, odprowadzającej wodę z torfowiska. Działanie to miało na zwiększenie możliwości retencyjnych. W tym celu użyto naturalnego materiału drzewnego, pochodzącego z przewróconych drzew.

Efekty tych działań są widoczne gołym okiem. Zauważalne jest podniesienie się poziomu wody na powierzchni torfowiska, w miejscach przetamowań, po opadach deszczu tworzą się malownicze oczka wodne. W przyszłym roku planujemy usunięcie odrastających pędów wierzb.

Więcej informacji na temat "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk..." można znaleźć pod adresem: https://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk


Lista aktualności Lista aktualności