Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Limanowa w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1. - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych,

HCVF 1.1. - Obszary chronione,

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków,

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy,

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych,

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne,

HCVF 4.2. - Lasy glebochronne,

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów. Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony. Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczzonych obszarów mozna zgłaszać do Nadlesnictwa Limanowa na adres limanowa@krakow.lasy.gov.pl.

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych oraz lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.