Asset Publisher Asset Publisher

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Limanowa zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych.

Jedną z form wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

O taką formę wsparcia ubiegać mogą się podmioty, które w tym celu winny sporządzić wniosek zgodnie z załączonym wzorem.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn”.

Zaznaczeniu wymaga fakt, że ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania wsparcia finansowego. Ponadto warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym
a Nadleśnictwem Limanowa jako Darczyńcą.