Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Coroczny przegląd lasów HCVF

Coroczny przegląd lasów HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Corocznie limanowscy leśnicy dokonują przeglądu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Po co to robimy? Żeby sprawdzić czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy jest na stałym poziomie, a być może uległ poprawie.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa stwierdza się występowanie:

a) 148,56 ha lasów w kategorii HCVF 1.1.a - tj.: lasy w rezerwatach przyrody;

b) 156,67 ha lasów w kategorii HCVF 1.2. - tj.: ostoje zagrożonych i ginących gatunkó;

c) 2580,58 ha lasów w kategorii HCVF 2. - tj.: kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej;

d) 24,26 ha lasów w kategorii HCVF 3.1 - tj.: ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące;

e) 3111,34 ha lasów w kategorii HCVF 3.2 - tj.: ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy;

f) 8333,87 ha lasów w kategorii HCVF 4.1 - tj.: lasy wodochronne;

g) 8333,87 ha lasów w kategorii HCVF 4.2 - tj.: lasy glebochronne;

h) 21,49 ha lasów w kategorii HCVF 6. - tj.: lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - obiekty poligonowe;

i) 7 szt. obiektów punktowych w lasach w kategorii HCVF 6. - tj.: lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w roku 2020 można znaleźć w załączniku. Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/drzewostany-hcvf#.X74nO7PdhPY

Znaleźć tam można wyniki monitoringu z ubiegłego roku, a także mapowe załączniki obrazujące rozmieszczenie lasów poszczególnych kategorii HCVF na terenie Nadleśnictwa Limanowa.

Jednocześnie przypominamy, że każdy może przesłać Nam swoje uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów. Kontakt z Nami: limanowa@krakow.lasy.gov.pl.


Lista aktualności Lista aktualności