Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin!

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH 2020”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi Chroniąc rośliny - chronisz życie

Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Lasy Państwowe w ochronie zdrowia roślin:

1.Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładowe działania:

 • działalność Leśnego Banku Genów,
 • leśne arboreta i ogrody botaniczne,
 • programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.

2.Prowadzimy programy czynnej ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem np.:

 • w borach chrobotkowych - bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego,
 • w borach i lasach bagiennych-poprawa stanu ochrony siedliska poprzez poprawę warunków wodnych.

3.Prognozujemy występowanie zagrożeń lasów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

4.Zabezpieczmy lasy przed szkodnikami, chorobami, uszkodzeniem przez zwierzynę. Przykładowe działania:

 • mikoryzacja sadzonek drzew leśnych na szkółkach,
 • zwalczanieszkodnikówowadzichw lasach,
 • zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.

5.Chronimy skutecznie las przed pożarami. Przykładowe działania:

 • rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego,
 • modernizacje dróg przeciwpożarowych.

6.Realizując projekt małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.

7.Zwalczamy gatunki roślin inwazyjnych, chroniąc tym samym rodzime rośliny, np.:

 • zwalczanie czeremchy amerykańskiej.

8.Chronimy pszczoły - sprzymierzeńców roślin.

9.Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej dzięki czemu zapobiegamy niekontrolowanemu przemieszczaniu się różnych populacji drzew.

10.Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatu. Przykłady działań:

 • przebudowa drzewostanów,
 • sadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych zwiększających różnorodność biologiczną lasów.

11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju:

 • przebudowa drzewostanów,
 • projekt rozwojowy LP: Lne Gospodarstwa Węglowe.

12. Usuwamy śmieci z lasu.

13.Utrzymując lasy w zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produktyz nich pochodzące (drewno, płody runa leśnego itp.). Przykłady działań:

 • projekt rozwojowy LP:Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

14. Dbając o lasy stwarzamy możliwości do wypoczynku, sportu i rekreacji milionów Polaków, podkreślając jednocześnie, że przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Przykłady działań:

 • Akcje biegowe, rowerowe itp.