Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Jest to duży powierzchniowo obszar chroniący różnorodność krajobrazowo–ekosystemową Beskidów. W zasięgu tej formy ochrony znajduje się blisko 7.5 tysiąca hektarów (90 %) lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Limanowa.