Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasu górskiego z dominacją jodły i buka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lat, a przeciętna zasobność przekracza 316 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Lasy położone w terenach górskich wymagają specjalnego traktowania. Działalność człowieka nie może zachwiać ich równowagi.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z dobrodziejstw pochodzących z ekosystemu leśnego: drewna, owoców roślin runa, grzybów, ziół, choinek i innych, mających zastosowanie w przemyśle drzewnym, farmaceutyce czy w gospodarstwach domowych. Priorytetem przy korzystaniu z tych unikalnych zasobów przez społeczeństwo powinno być zachowanie trwałości ekosystemu leśnego.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo prowadzi w gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr PL23/00000292.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Nadleśnictwo Limanowa prowadzi w imieniu starosty sprawy nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.