Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w dniach 18-20 grudnia odbywać będzie się sprzedaż choinek
Nadleśnictwo Limanowa informuje, w trakcie sezonu łowieckiego na terenie nadleśnictwa odbywać się będą polowania zbiorowe na zwierzynę łowną organizowane przez koła łowieckie: Szarak, Jaworz,...
Nadleśnictwo Limanowa w latach 202(3)4-2029 będzie realizować projekt pn.: "Przywracanie funkcji i poprawa stanu siedlisk hydrogenicznych na terenach pozostających w zarządzie PGL LP na...
W latach 2016-2023 Nadleśnictwo Limanowa realizowało projekt pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach...
Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa ogłasza nabór zewnętrzny (na zastępstwo na stanowisko księgowego.
03 Listopada 2023 r. - utrudnienia w działaniu biura Nadleśnictwa 03.11.2023 | Janusz Darłak ...
W październiku otworzyliśmy kolejny w tym roku obiekt, który służyć ma wszystkim odwiedzającym lasy Nadleśnictwa Limanowa - leśnictwa Kostrza.
Współpraca Nadleśnictwa Limanowa z PTTK Oddział Rabka obejmuje wiele aspektów. Jednym z nich jest wspieranie turystycznych - młodzieżowych - zlotów.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa ogłasza nabór wewnętrzny (na zastępstwo) na stanowisko podleśniczego.
Za Nami piąta edycja akcji #sadziMY, która odbyła się 2 i 3 października. Na wielkie narodowe sadzenie drzew w roku poprzedzającym stulecie istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali milion...
Piąta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 2 i 3 października. Na wielkie narodowe sadzenie drzew w roku poprzedzającym stulecie istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali milion sadzonek....
Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 21.09.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 23/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 21.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku, na terenie województwa małopolskiego odbywać się będzie ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.
We wrześniu otworzyliśmy kolejny - w tym roku - nowy obiekt edukacyjno - turystyczny - miejsce odpoczynku "Ostra".
Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia 12.09.2023 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w dniu 06.07.2023 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 12/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów...
Nadleśnictwo Limanowa wspólnie z Gorczańskim Parkiem Narodowym, Grupą Podhalańską GOPR, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Powiatem Limanowskim, Zagórzańskimi Dziedzinami, Fundacją Macerat,...
Edward Siarka - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Nadleśnictwo Limanowa oraz Gmina Limanowa zapraszają na Piknik Leśny, który odbędzie się 26 sierpnia 2023 r., na placu...
18 sierpnia 2023 r. - skrócenie otwarcia biura Nadleśnictwa 17.08.2023 | Magdalena Tomasiewicz ...
Zmarł leśniczy leśnictwa Jaworz - Ireneusz Mąka 17.08.2023 | Magdalena Tomasiewicz ...

Lista aktualności Lista aktualności

Szacunki brakarskie

Za nami czas wytężonej pracy leśników przy wykonaniu szacunków brakarskich na obszarze Nadleśnictwa Limanowa.

Realizując podstawowe cele i zadania jakie nakłada na PGL Lasy Państwowe ustawodawca – Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn.zm.), polegające m.in. na zachowaniu lasów i korzystnego ich wpływu na środowisko, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochronę lasów, gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie i uszkodzenie, jak również produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności, surowców i produktów ubocznego użytkowania, pracownicy Nadleśnictwa Limanowa wykonali szacunki brakarskie na powierzchni 596,88 ha drzewostanów przedrębnych oraz 215 ha drzewostanów rębnych.

Według encyklopedii leśnej szacunek brakarski jest to ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew (drzewostanów) przeznaczonych do wycięcia w danym, najczęściej w kolejnym roku. Przy wykonywaniu szacunku brakarskiego określa się także warunki i sposób pozyskiwania oraz wywozu drewna, a także przybliżony termin wykonywania prac. Zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania planu pozyskania i sprzedaży drewna w kolejnym roku gospodarczym.

Prace wykonywane w terenie wymagały dużego doświadczenia, wiedzy i cierpliwości. Na podstawie wykonanych szacunków dowiedzieliśmy się jakie gatunki drzew oraz w jakich sortymentach o określonej jakości można zaoferować do sprzedaży w przyszłym roku. Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna finansują całą działalność gospodarczą prowadzoną w lasach, a więc pozyskanie i zrywkę ściętego drewna, zakup i sadzenie sadzonek na miejsce drzew już wyciętych, jeżeli nie pojawiło się odnowienie naturalne (w miejsce jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych), prace pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych klas wieku, gdzie celem jest poprawienie jakości produkowanej masy drzewnej, zwiększenie biologicznej i statycznej odporności drzewostanu na działanie czynników abiotycznych oraz ogólne poprawienie stanu sanitarnego lasu. Znaczny procent kosztów działalności PGL LP stanowi budowa nowych dróg, utrzymanie już istniejących, budowa parkingów leśnych, obiektów turystycznych i edukacyjnych, jak również dofinansowywanie działalności Parków Narodowych i in.

Pracownicy Nadleśnictwa od zawsze wykonywali szacunki brakarskie z wielkim zaangażowaniem i z dbałością o wielkość i jakość lasu, mając świadomość o unikalnym położeniu i charakterystyce górskich drzewostanów, decydując się na wycięcie tylko takiej liczby drzew na ile pozwala roczny rozmiar użytkowania. Ilość wycinanego w m3 drewna jest zawsze niższa od corocznego przyrostu masy drzewnej na pniu, dlatego sumaryczna ilość drewna występująca w naszych lasach cały czas się zwiększa.

W praktyce wykonywanie szacunków można podzielić na trzy grupy:

  • w drzewostanach przedrębnych wykorzystuje się metodę „przez porównanie”, określenie ilości i jakości sortymentów wykonujemy na podstawie porównania drzewostanu planowanego do użytkowania z podobnym, gdzie prace już wykonano w przeszłości i znana jest uzyskana liczba struktura sortymentów – w terenie należy jedynie zaznaczyć drzewa planowane do pozyskania bez potrzeby pomiaru pierśnicy oraz wysokości;
  • w drzewostanach rębnych wykorzystuje się metodę posztuczną – oprócz zaznaczenia farbą każdego drzewa przeznaczonego do wycięcia, szacowanie dokonywane jest na podstawie pomiaru pierśnicy i określenia wysokości dla poszczególnych klas grubości - każde drzewo należy przypisać do poszczególnej klasy jakości;
  • w cięciach przygodnych stosowana jest jeszcze metoda masowa, gdzie określenie ilości i struktury sortymentów do pozyskania wykonuje się na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów, tzn. na podstawie doświadczenia leśniczego.

Cały obszar lasu, gdzie planuje się pozyskanie drewna podczas szacunków jest lustrowany, wyznacza się trwale (najczęściej farbą w sprayu) granice wydzieleń oraz drzewa przeznaczone do wycięcia. W trakcie pracy musimy również rozważyć jakie drzewa zostaną pozostawione w formie biogrup i użytków ekologicznych oraz jakie gatunki objęte ochroną roślin występują na danej powierzchni i jak należy je zabezpieczyć. W tym czasie planuje się również sieć szlaków technologicznych (tzw. zrywkowych) dostosowanych do wielkości planowanych do użycia maszyn i rodzaju zrywki drewna w celu ochrony drzewostanu podczas wykonywanych prac. Wszystkie zebrane dane wprowadzane do programu „Brakarz” przez leśniczych są sprawdzane, monitorowane oraz akceptowane przez specjalistów w biurze Nadleśnictwa, którzy w późniejszym czasie są odpowiedzialni za poprawność wprowadzonych danych oraz stworzenie planu pozyskania i sprzedaży drewna.