Web Content Display Web Content Display

Drzewostany pełniące szczególne funkcje biocenotyczne

Nadleśnictwo Limanowa celem zachowania bioróżnorodności ekosystemów leśnych oraz środowisk bytowania gatunków fauny i flory wyznaczyło tzw. drzewostany biocenotyczne.

Drzewostany obejmują możliwie najlepiej zachowane siedliska rzadkie jak również fragmenty zbiorowisk leśnych występujących obszarowo w których zachowanie naturalnego kierunku zmian drzewostanu bez ingerencji gospodarczej mogą mieć istotne znaczenie dla utrzymania cennych mikrosiedlisk, efektywnego funkcjonowania sieci korytarzy ekologicznych, kształtowania zasobu drzew martwych oraz realizacji funkcji krajobrazowych, społecznych lub ochronnych.

Dla wskazanych drzewostanów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nie planuje się zabiegów gospodarczych.